Abd ibadet ubudiyet

Abd ve kulluk birbiri ile eş anlamlı gibi görünüyor olsa da abd kelimesinin kök fiili, itaat etmek alçak gönüllülük, kişinin isyan etmeksizin, yüz çevirmeksizin,karşılık vermeksizin itaat etmesi boyun eğmesi anlamını taşır.

Günümüzde Kuran tefsirlerinde kullanılan kul kelimesi dilimize türkçe den girmiştir. Eski uygur kitabelerinde ve henüz türklerin müslüman olmadığı dönemlerde kitabelerden, Kul kelimesinin anlam karşılığının hizmetçi, hizmetli olduğunu anlıyoruz. Osmanlı döneminde dahi bu kavram aynı anlamda kullanılmıştır. Padişahlar hizmetinde çalışanlarına kullarım derlerdi. Ayrıca paralı askerlerin de bu şekilde anıldığını tarihi kaynaklardan görüyoruz. Örneğin kapıkulu askerleri gibi.

Kuran’da kul kelimesi yoktur. Bunun yerine Abd kelimesi kullanılmıştır. Abd; İbadet ve ubudiyyet kavramlarının köküdür.Kuran’da geçen abd; Güç ve iktidar sahibi birisine karşı boyun eğmek anlamını taşır.Kişinin üstün gördüğü güç önünde itiraz etmeksizin itaat etmesi,kendi haklarını terkedip tam bir bağlılıkla emrine girmesi demektir.İslamdan önce, efendilerine bu şekilde bağlı kölelere abd denirdi. Cahiliye insanları aynı şekilde putlarına da böyle davranırlardı.
İslamiyet her insana Haklarını yazılı olarak bildirmiş ve Allah’tan başkasına abd olmayı yasaklamıştır. Abd kul demektir. Ubudiyet kulluk müessesesi anlamını taşır. İbadet ise Allah’a karşı kulluk görevlerini yerine getirmek demektir. Günümüzde sadece namaz’a indirgenmiş İbadet kavramı, Allah’a karşı tüm yükümlülükleri kapsar. O’nun emrettiği şeyleri severek yerine getirenler ibadetlerini layıkıyla yapmış olurlar. Yoksullara düşkünlere yolda darda kalmışlara yapılan yardımlar ibadettir.Allah’a Abd olmuş kişiler dolayısı ile efendilerinin birer hizmetçisidirler. Onun emirlerini isyan etmeksizin yerine getirir ibadetlerini de yapmış olurlar.

Göklerde ve yerde olanların tümü yalnızca Rahman olan Allah’a abd olarak gelecektir.MERYEM,93

Birçok ayetten görüyor ve anlıyoruz ki , serbest irade verilmiş insan hariç tüm yaratılmışlar zaten Allah’ın içlerine vahyettiği bir ilham ile kulluk görevlerini yerine getiriyorlar. Ağaçlar kuşlar hayvanlar hepsi Allah’a abd olmuşlar.

Her şey O’na isteyerek ya da istemeyerek teslim olmaktadır.Ali-İmran,83

Sınav yaşantısı boyunca Arı arılığını yapar bal üretir. İnekler süt üretir,kısacası taş taşlığını kuş kuşluğunu yapar. Yüce Allah bizleri sınav yaşantısında birbirimiz ile sınayacağını bildirmiştir. Bazı insanlar kötülükleri ile karşımıza çıkarlar. Ancak İsyan halleri içinde bile istemeyerek de olsa bizlerin sınanması yolunda Allah’a hizmet etmiş olurlar. Yani ister istemez her canlı Allah’a abd olur. Tabii’ki ubudiyette ödül sadece, severek isteyerek onun emir ve yasaklarına riayet edene verilir.

Biz onlardan kimini kimi ile, “Allah aramızdan bunlara mı lutfunu layık gördü” desinler diye, işte böyle imtihan ettik. Allah, şükredenleri daha iyi bilen değil midir? Enam,53

Serbest irade verilmiş insan bazı hırsları uğrunda maalesef gücün Allah’ta olduğunu, Asıl efendisini ve Sınandığını unutup bir başka ölümlü insanın önünde onurunu ayaklar altına alıp rezilce eğilebiliyor. Haksızlıklar karşısında bile göre – Ne yapayım ben de emir kuluyum diyerek, efendisinin zulmüne ortak olup seyirci kalabiliyor. Ancak Yüce Allah diyor ki ;

Âyetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: Selam olsun size! Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder, kendini düzeltirse, muhakkak ki O, bağışlayan, esirgeyendir”. Enam,54

Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. Enam,55

De ki: “Şüphesiz ki bana, “Allah’tan başka yalvardıklarınıza ABD olmam yasaklandı”. De ki: “Sizin çarpık isteklerinize uymayacağım, eğer uyarsam asıl o zaman sapıtmış olur, doğru yolda gidenlerden olmamış olurum”. Enam,56

Her insan Abd-u-Allah tır. Bazı isimlerin önünde Abd yani kul takısını görürüz.Abdullah Allah’ın Kulu manasındadır. Rezzak Allah’ın güzel isimlerinden birisidir. Bir başka örnekle Abd-ül-Rezzak ; Rızıkları veren dağıtan Allah’ın kulu demektir. Başında Abd olan tüm isimler kulluğu ifade eder. Ancak belirtmeliyiz ki önünde Abd olan bazı isimler, Cahiliye dönemi efendi köle ilişkisinden kalmadır. Çocuklara isim konulurken buna dikkat edilmelidir.

İster “abd olarak analım ister kul, ubudiyet müessesesinde, esas ve önemli olan, her şeyi fıtratına göre yaratmış, ve o fıtrata göre bir sistem oluşturmuş,  ADİL ALLAH’A SADAKATTIR